Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Państwowy Uniwersytet im. F. Dostojewskiego w Omsku

 


Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Edukacja akademicka dla społeczeństwa.

Kształcenie, wychowanie, opieka

Podzamcze 5-6. 11.2015 r.

 

5 listopada 2015 r.

10.00 – 11.00 –Rejestracja uczestników

11.00 – 11.20 – Otwarcie konferencji Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz        

Wystąpienia gości i współorganizatorów konferencji

11.20 – 13.00 – Obrady plenarne

Przewodniczą: Доцент, к.пс.н. Елена Асмаковец

                                Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz

                                Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

 

Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej (UJK w Kielcach) Idea Universitas w społeczeństwie XXI wieku

Prof. APS dr hab. Adam Solak (APS w Warszawie) Edukacja w kontekście dojrzałości społecznej ucznia

Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz (UJK w Kielcach) Nauczyciel (Pedagog) – człowiek odpowiedzialny za kształcenie, wychowanie i opiekę innych

Prof. UR dr hab. Wojciech Walat (UR w Rzeszowie) Od zastosowań komputera w edukacji do edukacji medialnej. Przegląd idei i koncepcji edukacji wspomaganej komputerowo

Доцент, к.пс.н. Елена Асмаковец (ОмГУ - Омск) High school student's stresses (Стрессы студентов университетов)

13.00 – 14.00 – Obiad

14.00 – 16.00 – Prezentacja zasobów Regionu Świętokrzyskiego

16.00 – 16.30 – Przerwa kawowa

16.30 – 18.30 – Obrady plenarne

Przewodniczą: Prof. WSP dr hab. Barbara Skałbania

                                Prof. UPH dr hab. Sławomir Sobczak

                                Dr hab. Daniel Kukla

 

Prof. UPH dr hab. Sławomir Sobczak (UPH w Siedlcach) Edukacja inkluzyjna w przestrzeni życia społecznego w interpretacji pedagogiki ponowoczesnej

Доцент, к.пс.н. Оксана Анисимова (СмолГУ - Смоленск) Психологический портрет современного учителя

Dr hab. Daniel Kukla (AJD w Częstochowie) Edukacja wyższa a oczekiwania rynku pracy

Доцент, к.пс.н. Татьяна Сидорчук (СмолГУ - Смоленск) Социально-психологическое сопровождение образовательного процессаа пожилых людей

Prof. WSP dr hab. Barbara Skałbania (WSP w Warszawie) Nauczyciel w roli terapeuty między teorią, praktyką a refleksją

Dr Karol Bidziński (UJK w Kielcach) Budowanie wspólnoty praktyków - założenia i realizacja programu naukowo-metodycznego ,,Dziecko jako badacz - rozwijanie aktywności twórczej i umiejętności poznawczych uczniów w okresie wczesnoszkolnym w oparciu o zasoby Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu"

 

19.00 – Uroczysta kolacja

 

6 listopada 2015 r.

10.00 – 11.30 – Obrady plenarne

Przewodniczą: Prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

                                Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik

                                Prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost

 

Prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik (UJK w Kielcach) Kreatywność jako ważny zasób osobisty w drodze do sukcesu

Prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz (UJK w Kielcach), Dr Agata Jopkiewicz (UJK w Kielcach) Społeczno-ekonomiczne determinanty atrakcyjności fizycznej młodych kielczanek

Prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz (UJK w Kielcach), Dr Agata Jopkiewicz (UJK w Kielcach) Zróżnicowanie zachowań zdrowotnych związanych z żywieniem dzieci starszych klas szkoły podstawowej

Prof. UJK dr hab. Sławomir Chrost (UJK w Kielcach) Młodzież a portale społecznościowe

Dr Anna Ozga (UJK w Kielcach) Metoda ISBE drogą rozwijania umiejętności poznawczych uczniów pierwszego etapu edukacji

Dr Ewa Szumilas (UJK w Kielcach) Dr Katarzyna Krzystanek (UJK w Kielcach) Organizowanie    i udzielanie pomocy psycho - pedagogicznej dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej-doniesienie z badań

 

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – Obrady w sekcjach

 

  • Sekcja 1

Człowiek, rozwój, kształcenie

Przewodnicząc: Доцент Сергей Мельничкин

                                  Dr Anna Śliwińska

 

Dr Mirosław Rutkowski (UJK w Kielcach) Edukacja akademicka osób z niepełnosprawnościami - możliwości, ograniczenia, szanse i zagrożenia (na przykładzie UJK w Kielcach)

Dr Anna Stawecka (UJK w Kielcach) Elementy arteterapii w pracy nauczyciela z eurosierotami w wieku wczesnoszkolnym

Dr Anna Śliwińska (UJK w Kielcach) Przygotowanie studentów pedagogiki do pracy zawodowej w ramach kształcenia akademickiego z zakresu emisji głosu

Mgr Izabela Jaros (UJK w Kielcach) Idea MOOC - edukacja uniwersytecka bez granic

Mgr Ewelina Szlachta (doktorantka KUL Lublin) Przygotowanie studentów do budowania twórczości w szkole i twórczości szkoły w aspekcie edukacji dla społeczeństwa

Евгения Бодрецова (Аспирант СмолГУ - Смоленск) Роль дисциплин художественного цикла в формировании нравственных ценностей студентов педагогического колледжа

Mgr Paweł Garbuzik (UMWŚ w Kielcach) Rola edukacji i kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego

 

  • Sekcja 2

Człowiek w relacji z innymi

Przewodniczą: Доцент, к.пс.н. Оксана Анисимова

                                Dr Anna Winiarczyk

 

Dr Ryszard Błaszkiewicz (UJK w Kielcach) Murale jako forma przekazu komunikatów społecznych w sferze publicznej

К. Фил. н. Алексей Ильин (ОмГУ - Омск) Проблема аутентичности консюмеризма

Доцент, к.п.н. Елена Маратканова (УГПУ - Екатеринбург) Особенности социально-профессиональной адаптации людей с речевыми дефектами

Dr Aneta Niewęgłowska (UPH w Siedlcach), Dr Małgorzata Wiśniewska (UPH w Siedlcach) Mobilność międzynarodowa w edukacji akademickiej Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach

Dr Anna Winiarczyk (UJK w Kielcach) Aktywność społeczna dzieci z rodzin niepełnych na skutek czasowej migracji zarobkowej rodziców

Mgr Krzysztof Kupczewski (UJK w Kielcach) Nowoczesne techniki przekazu w portalach społecznościowych

Mgr Wioletta Duda (AJD w Częstochowie) Tranzycja absolwenta na rynek pracy a jakość kształcenia na uczelni

 

  • Sekcja 3

Zasoby osobiste jako droga do sukcesu

Przewodniczą: Доцент, к.пс.н. Татьяна Сидорчук

                                Dr Katarzyna Rogozińska

 

Ольга Втюрина (ОмГПУ- Омск), Доцент, к.п.н. Татьяна Удалова (ОмГПУ- Омск), Анна Чернова (ОмГПУ - Омск) Личностные особенности волонтеров в зависимости от стажа волонтерской (добровольческой) деятельности

Доцент, к.пс.н. Александр Антоновский (Образовательное учреждение высшего образования - Тверь) Профессиональное здоровье педагогов общеобразовательных школ

Доцент, к.пс.н. Вера Лемиш (ОмГУ - Омск) Формирование позитивного образа старости у бакалавров направления ,,социальная работа”

Dr Barbara Klasińska (UJK w Kielcach) Hermeneutyczne uwarunkowania zainteresowań studentów pedagogiki

Dr Katarzyna Rogozińska (UJK w Kielcach) Wychowanie muzyczne w kształtowaniu świadomości estetycznej człowieka

Dr Tomasz Winiarczyk (UJK w Kielcach) Zależność rozwoju somatycznego i motorycznego z jakością życia młodzieży akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Доцент, д.п.н. Маргарита Ланкина (ОмГУ - Омск), Доцент, к.п.н. Наталья Гребенникова (ОмГУ - Омск) Психолого-педагогические условия реализаци компетентностного подхода в профессиональном образовании

 

  • Sekcja 4

Doświadczenie, kompetencje

Przewodniczą: Доцент, к. мед.н. Наталия Александрова

                                Dr Anna Stawecka

 

Dr Małgorzata Kaliszewska (UJK w Kielcach) Kompetencje hermeneutyczne w teorii oraz procesie kształcenia pedagogów i nauczycieli

Доцент, к. мед.н. Наталия Александрова (ОмГУ - Омск), Елена Сергиенко (ОмГУ - Омск) Превенция расстройств психического здоровья неблагополучных подростков путем формирования компетентной педагогической среды

Доцент, к.п.н. Марина Ларионова (ОмГУ - Омск) Профилактика эмоционального выгорания педагога средствами театральной педагогики

Доцент, к.пс.н. Наталья Ефремова (ОмГУ - Омск), Доцент, к.пс.н. Евгений Ефремов (ОмГУ - Омск) Критерии профессиональной компетентности

Mgr Ewa Padechowicz (doktorantka UJK w Kielcach) Świadomość własnych kompetencji i ich wykorzystywanie jako droga do sukcesu zawodowego

Mgr Tomasz Warzocha (UR w Rzeszowie) Kompetencje komunikacyjne jako komponent kompetencji społecznych nauczycieli akademickich – założenia do badań

Доцент Сергей Мельничкин (ОмГУ - Омск) Separation of subject of pedagogic as the basis of elements of organizational and pedagogical conditions of high school teachers training

13.30 – 14.30 – Obiad

14.30 – 15.00 – Podsumowanie konferencji i sprawozdania z sekcji

Przewodniczą: Доцент, к.пс.н. Елена Асмаковец

Prof. UJK dr hab. Mirosław Zbigniew Babiarz

Prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

15.00 - Zakończenie konferencji

 


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com